dilluns, 14 de maig de 2012

LA NOSTRA RESPOSTA EDUCATIVA...

1.    INTRODUCCIÓ

1.1     JUSTIFICACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ.

El període de transició a la vida adulta en el cas de joves amb diversitat funcional comprèn un momento específic d'intervenció. El concepte de "transició" implica fer una aproximació a les necessitats, no únicament educatives, sinó també d'ordre social, laboral i d'oci, que les persones joves experimenten al llarg de la vida i establir sistemes d'ajuda, a fi de que la seva inserció al món adult sigui el més satisfactòria possible.

Encara que les dificultats a les quals s'enfronten els joves amb diversitat funcional són compartides amb altres joves, sobretot per aquells sense qualificació, el seu procés de transició té algunes dificultats afegides -menors oportunitats formatives, menor accés a llocs de treball, ...- a les quals se sumen unes altres de caràcter psicosocial com pot ser la dificultat d'elaborar una identitat adulta en el qual la diversitat funcional no sigui el seu eix central.

En aquest sentit, l'etapa de transició a la vida adulta dels joves amb diversitat funcioanl planteja, a més dels reptes compartits amb la resta de joves, un altre més nuclear: la seva inserció en la societat exercint els rols i funcions socials que caracteritzen als adults.

En aquest marc és necessari articular un conjunt d'actuacions que en síntesis podem resumir en el disseny d'aquests itineraris de transició:

− Col•laboració entre escola, jove, família i serveis i programes post-escolars.

− Definició i clarificació d'expectatives i projectes vitals.

− Avaluació i informació sobre les diferents opcions i serveis existents en l'edat adulta.

− Adaptació i ajust de la formació a les necessitats futures i més en concret al mercat laboral local.

No obstant això hem de destacar la gran diversitat en el que es refereix a les  característiques de l'alumnat i, per tant, el disseny d'itineraris de transició diversificats i que, responent a les necessitats particulars dels joves, assegurin els resultats desitjats en la vida adulta: oci, ocupació, vida comunitària...

És per això que la intervenció del nostre alumnat en aquesta etapa educativa estaran orientats a la consecució dels següents principis:

• un curriculum funcional.
• una instrucció basada en la comunitat.
• un enfocament integrat i integrador dels serveis.
• una orientació cap al món del treball, i
• una planificació del procés de transició.

Serà necessari desenvolupar aquest projecte a llarg termini ja que els canvis que hem de realitzar en la concepció d’aquesta etapa en les famílies, alumnat i professionals del centre han de ser progressius.


1.2_CONTEXTUALITZACIÓ
 
Pel que fa a l’alumnat, hem de dir que les aules de TVA estan formades, aproximadament, per un total de vuit alumnes. Pel que fa a les necessitats educatives especials hem de dir que són molt diverses ja que el nostre alumnat és molt heterogeni.

Atès a la gran heterogeneïtat que presenta l’alumnat de l’aula per les diferents característiques que presenten es fa indispensable, per afavorir el seu procés d’ensenyament-aprenentatge, adaptar-se a les seu nivell de desenvolupament. Açò es realitzarà a través de diferents recursos educatius com és la programació d’aula i a través de les programacions individuals, tant adaptacions curriculars d’accés com en els elements curriculars bàsics, que ens permetran una atenció més individualitzada i una resposta educativa adaptada a les seues necessitats.

Les necessitats educatives especials que presenten giren en torn a les següents àrees de desenvolupament:

1. Necessitats educatives relacionades amb la Comunicació.     
• Necessiten estratègies d'interacció amb el mitjà per aconseguir un benestar personal.
• Millorar la seva comunicació funcional mitjançant llenguatge oral o un altre sistema alternatiu de comunicació, llenguatge am signes, etc.
• Desenvolupar estratègies per comprendre l'entorn físic i social i evitar problemas de comportament i inadaptació.
• Necessiten estratègies comunicatives per transmetre als altres els seus estats interns físics i emocionals.
• Necessiten establir una intencionalitat en la comunicació amb una altra persona.
• S'ha de facilitar l'accés a la funció simbòlica i l'ús del llenguatge.

2. Necessitats relacionades amb l'Autonomia i Identitat Personal.
• Un percentatge ampli necessita cures mèdiques relacionades amb la seva salut i benestar personal.
• Alguns tenen associats altres trastorns associats com a epilèpsia, trastorns conductuals…etc.
• Necessiten potenciar la seva percepció sensorial ja que poden tenir un nivell de consciencia limitat.
• Necessiten aconseguir independència personal que els proporcioni benestar físic i emocional.
• Necessiten afermar l'adquisició d'hàbits bàsics que els proporcionin independència: alimentació, higiene , conducta,...
• Necessiten incorporar-se a activitats de la vida quotidiana i en la mesura de les seves possibilitats a un futur acompliment de treball.

3. Necessitats en l'àmbit social. 
• Per al seu desenvolupament personal necessiten mantenir un contacte normalitzat amb altres persones
i moure’s en entorns el menys restrictius possibles.
• Necessiten que se'ls proporcioni un ambient social i emocional consistent.
• Necessiten aprendre a predeir les actuacions de les persones i els fets que van a ocórrer.
• Les seves accions han d'ajustar-se al context en el qual es troben.
• Els resulta difícil organitzar per si mateixos els seus temps d'oci, aficions, etc., necessaris per al seu benestar.
• Necessiten ajuda per participar en diferents entorns (educatiu, familiar, recreatiu, laboral,...).

4. Necessitats relacionades amb el desenvolupament cognitiu.
• Presenten dificultats importants per generalitzar l'après.
• El seu pensament és concret i actuen millor en situacions immediates. Tenen dificultats específiques de percepció, memòria i atenció
• Necessiten adquirir estratègies de coneixement del mitjà i planificació de les seves accions en un ambient estructurat.
• Tenen dificultats per imitar i adquirir processos simbòlics.
• Els resulta difícil abstreure principis o regles i aplicar-les a diverses situacions.

5. Necessitats d'ajudes i suports específics.    
• Necessiten una atenció individualitzada.
• Necessiten que se'ls proporcioni un ambient estructurat.
• Necessiten diferents tipus d'ajudes i una supervisió freqüent per realitzar les tasques.
• Se'ls ha de proporcionar una consistència emocional a través de la interacció personal.
• Necessiten recursos educatius i metodologies relacionades amb diversos sistemes de comunicació aumentativa o alternativa per comprendre millor l'entorn.
• S'han de triar per a ells aprenentatges de major funcionalitat i que els proporcionin major grau d'independència personal
• Tenen necessitat d'adaptacions significatives del currículum i mitjans per accedir al mateix
 
Ja fent referencia a l’'organització de les aules, comentar que estan estructuraesa en diferents espais d’acció on es realitzen les diverses activitats. Aquest tipus de distribució ajuda a l'alumnat a organitzar els entorns afavorint el significat  de les  seus experiències ja que desenvolupa zones físiques que són específiques de diferents activitats. En aquest sentit, la classe està organitzada en espais d’activitat i són els següents:

- Espai d’assemblea. En aquest racó es troben els diferents documents de registre d’organització de la jornada escolar; el registre d’assistència, el registre de data, els horaris individuals, els tallers a dessenvolupar…etc.
Aquesta espai facilita l'anticipació i comprensió de les situacions, situant als alumnes en l'espai i en el temps.

-Espai de biblioteca, on hi ha diferents recursos com són; llibres, revistes, passatemps… els alumnes poden fer ús dels mateixos en l’aula o endur-se’ls per  a prèstec.

- Espai de treball en grup, on realitzem diferents activitats grupals i les tasques més relacionades amb l’àrea acadèmic funcional.

-Espai de cuina, on treballem diferents objectius relacionats amb l’autonomia personal com: preparar l’esmorzar, escurar els utensilis...etc.

-Espai d’informàtica, on es troben els recursos informàtics presents a l’aula.

2.     OBJECTIUS GENERALS A DESENVOLUPAR

1.    Desenvolupar un conjunt de coneixements, habilitats i actituds per a l'augment
de la competència social, desenvolupament en la comunitat, cura de sí mateix, resoluciódels problemes quotidians, conseqüents amb la responsabilitat i la participació.

2.    Adquirir hàbits d’autonomia personal i de relacions socials bàsics per a desenvolupar-se en la seua vida diària.

3.    Desenvolupar i afermar la seua maduresa personal i equilibri afectiu en una etapa que suposa tants canvis com és l’adolescència.

4.    Preparar als alumnes per a l’exercici d’activitats professionals i futures ocupacions.

5.    Promoure un conjunt de coneixements, habilitats i actituds
relacionats amb les capacitats pre-laborals i estratègies de transició a la vida adulta i activa: habilitats relacionades amb la seguretat en el treball, actitud positiva davant la tasca i normes elementals per al desenvolupament de les mateixes.

6.    Fomentar la independència personal per aconseguir una millor qualitat de vida.

7.    Ampliar la formació en les habilitats acadèmiques bàsiques.

3.    RESPOSTA EDUCATIVA

La resposta educativa estrucutarada en el present curs acadèmic es recolza en diferents àrees d’intervenció quedant organitzada la resposta educativa de la següent forma:

1.    AUTONOMIA EN LA VIDA DIÀRIA:
1.1_TALLER DE BUGADERIA
1.2_TALLER DE PREPARACIÓ D’ESMORZARS

2.    ORIENTACIÓ I FORMACIÓ LABORAL:
2.1_ÀMBIT TEÒRIC
•    CONEIXEMENT DELS DIFERENTS ITINERARIS LABORALS I FORMATIUS.
•    RECERCA D’UN LLOC DE TREBALL.
•    SOL•LICITAR UN LLOC DE TREBALL
2.2_ ÀMBIT PRÀCTIC
2.2.1_ TALLER DE MANTENIMENT
•    MANTENIMENT DE MATERIAL HIGIÈNIC DEL CENTRE
•    MANTENIMENT I NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES DEL CENTRE.
•    RECICLATGE
2.2.2_  TALLER D’HORT I VIVERISME.
2.2.3_ TALLER DE RESTAURACIÓ.
2.2.4_ TALLER DE REPROGRAFIA.
2.2.5_ TALLER DE CERÀMICA.

3.    INTEGRACIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA
3.1_  RECURSOS COMUNITARIS
3.3_TALLER DE SOLIDARITAT
3.2_ OCI I TEMPS LLIURE

4.    ACADÈMIC-FUNCIONAL:
4.1_ LLENGUATGE MATEMÀTIC
4.2_ HABILITATS COMUNICATIVES I LLENGUATGE ESCRIT
4.3_CONEIXEMENT DE L’ENTORN I DE SI MATEIX

En aquesta àrea es desenvoluparan quatre unitat didàctiques relacionades amb els diferents àrees i tallers realitzats i que són les següents:
1.    L’alimentació, la lut i la cura personal.
2.    Visc a ma casa.
3.    El nostre entorn.
4.    Vivim de la natura

De manera esquemàtica podem representar l’organització didáctica de la següent manera:


4.    PROGRAMACIÓ D’AULA PER ÀREES DE TREBALL

  • AUTONOMIA EN LA VIDA DIÀRIA.
ASEPCTES A TREBALLAR
Una de les habilitats fonamentals per a l'autonomia de la persona, juntament amb la comunicació, és la de la cura d'un mateix. Entenem l'àrea de autonomía personal com aquella que engloba les habilitats necessàries perquè l'individu sigui capaç de cuidar de si mateix, en els aspectes bàsics d'higiene, vestit, alimentació i aparença personal. Cadascun d'aquests aspectes és fonamental per a la seva normalització i el funcionament social de la persona.
Malgrat que moltes d'aquestes habilitats es treballen en altres entorns, reforçar l'aprenentatge d'aquestes habilitats amb programes específics adaptats a la persona ha de tenir una importància fonamental a la programació de cadascun dels nostres alumnes, ja que dels resultats obtinguts del seu aprenentatge, depèn la independència de l'individu respecte als altres i el seu funcionament en la comunitat.
El coneixement i desenvolupament d'aquesta habilitat els va a permetre presentar un aspecte agradable en el seu entorn, facilitant la seva integració social i una percepció més positiva per part de la comunitat, prenent com a models els propis de la comunitat en què es desenvolupa.

  • ORIENTACIÓ I FORMACIÓ LABORAL
ASEPCTES A TREBALLAR
En aquesta etapa, les habilitats relatives al món del treball van a tenir una gran importància als programes d'intervenció ja que van a permetre la formació per a l'accés al món laboral o la preparació per a les tasques que se'ls puguin plantejar en els itineraris específics dels quals puguin participar en el futur. Aquesta àrea constitueix un marc des d'on apropar-se al món laboral mitjançant un sistema respectuós amb les necessitats de suport de les persones i mitjançant diferents alternatives adaptades a les necessitats dels usuaris.També, destacar que a més de l'àrea pràctica que inclou els diferents tallers oferts pel centre i els programats per l'etapa, es treballa un àrea pràctica que pretén apropar a l'alumnat a tots els aspectes col•laterals del món del treball, que són molt importants en la realització de les tasques laborals específiques, com per exemple: sol•licitar treball, cerca d'ocupació, seguir rutines, determinar situacions de perill…etc.
Aquesta àrea en relació a les habilitats de treball, va a suposar un perfeccionament de les habilitats que aquesta persona precisi en el seu marc laboral en altres aspectes, tant a nivell dels continguts com a nivell d'aplicació de tècniques d'aprenentatge, com a relacions amb els seus companys, autonomia, comprensió de conceptes bàsics, intervenció mitjançant diferents tècniques, anàlisis de tasques... dins dels diferents contextos d'activitats: reprografia, ceràmica, restauració…etc.
També cal assenyalar que les persones amb necessitats importants de suport van a poder a més de coneixements i habilitats en activitats prelaborals, altres habilitats relacionades amb el treball i que tenen la seva aplicació en el marc ordinari de la vida de les persones, com per exemple aspectes relatius a relacions interpersonals, comportament, habilitats perceptiu/motrius.
  • INTEGRACIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA
ASEPCTES A TREBALLAR
La comunitat ofereix a tots els seus membres diversos contextos que, a més d'organitzar i optimitzar les nostres necessitats, ens permeten accedir a un conjunt de recursos que ens aporten qualitat de vida i desenvolupament personal.
La integració en la comunitat implica el coneixement d'un entorn, els seus mecanismes de funcionament, el desenvolupament d'una sèrie d'habilitats que permetin utilitzar-los de manera òptima, és a dir, amb seguretat i eficàcia, amb aplicacions, ajudes i alternatives per solucionar les dificultats que es puguin presentar en la seva utilització, de manera respectuosa a les necessitats de cada persona i de la comunitat.
La utilització de la comunitat per part del nostre alumnat, amb el nivell de suport menys restrictiu possible, va a permetre'ls el major grau de participació en la vida comunitària i, per tant, desenvolupar una vida el més normalitzada possible.
El marc de la nostra intervenció que hem programat per a aquest curs escolar no se circumscriu a un espai físic reduït del centre educatiu, sinó que intenta estar estretament lligat amb la comunitat en les seves variades realitats.
En aquest marc social hi ha diversos elements significatius que van a permetre a aquestes persones accedir a una qualitat de vida i a un desenvolupament personal satisfactori com són, entre uns altres, la cultura, espectacles o el medi ambient, que faciliten a les persones un desenvolupament integral i integrador amb la resta de la comunitat.
Un aspecte significatiu d'aquesta àrea és que en aquesta utilització de la comunitat va a ser necessari afavorir unes pautes de comportament i de comunicació que permetin una interacció amb la resta de la comunitat.
  • ÀREA ACADÈMIC-FUNCIONAL
ASEPCTES A TREBALLAR
Aquesta àrea ens permet el desenvolupament d'una educació continuada dels nostres alumnes. És important destacar que aquesta àrea no se centra a aconseguir uns determinats nivells acadèmics, sinó més aviat a aconseguir habilitats escolars funcionals en termes de vida independent, prenent com a referència les necessitats dels alumnes i l'entorn en què es desemboliquen, facilitant un major nivell de funcionament autònom.
Des d'aquesta perspectiva, s'aborden objectius orientats cap al desenvolupament d'habilitats acadèmiques en aquells clients que presenten competències en el desenvolupament de les habilitats cognitives i relacionades amb aprenentatges escolars que tinguin una aplicació directa en la vida personal.
La funcionalitat dels aprenentatges, juntament amb la utilització de materials adaptats a les característiques de l'alumnat, van a ser determinants en la intervenció en aquesta habilitat, amb aplicacions en la vida quotidiana sense tenir en compte el nivell acadèmic, a través dels mitjans materials i humans necessaris a la seva edat cronològica.
En general, ha de possibilitar-se a través de la formació adequada, al màxim grau d'inserció personal, social i laboral, així com a seguir mantenint i/o augmentant el desenvolupament cognitiu a través del desenvolupament de les habilitats escolars funcionals.
   
5.    METODOLOGÍA

Els nostres alumnes presenten unes necessitats educatives especials greus i permanents, aquestes característiques es fan presents en la seua forma d’aprendre ja que tenen una limitada capacitat d’aprenentatge, lentitud i dificultat per aprendre, dificultat per retenir allò aprés i per transferir i generalitzar, a més d’una baixa motivació i altres trastorns associats. Aquestes característiques fa que els professionals que treballem amb ells desenvolupem una sèrie d’estratègies que permeten reduir la dificultat d’aprenentatge i augmentar la probabilitat d’aprendre de forma eficaç. Les estratègies metodològiques fonamentals a nivell general seran les següents: anàlisi de tasques, encadenament, ajudes i adaptacions, metodologia activa, paper actiu de l’alumne, generalització, individualització, elaboració d’estratègies encaminades a la resolució de problemes, motivadora, adaptant-se al seu estil d´aprenentatge i propiciant-li multitud d´experiències…etc.

Per tot açò els nostres projectes han d’adaptar-se a característiques com:

- Nombre reduït d’objectius, funcionals i adequats a l’edat cronològica dels alumnes.
- Planificats i estructurats.
- Entrenament prolongat amb la desaparició gradual de les ajudes.
- Participació activa de l’alumne.
- Contextos reals.
- Control de variables motivacionals.

Per tant, les característiques generals que deuran guiar la nostra tasca educativa seran algunes, com:
•    Globalitzadora perquè intentarem treballar tots els àmbits del nen per aconseguir un desenvolupament harmònic.
•    Integradora, volem que integre aquests aprenentatges i els pugui generalitzar-los en altres entorns.
•    Socialitzadora per aconseguir que el xiquet es relacione, es comunique...
•    Activa, perquè intervé directament el xiquet i l’adult.
•    Preventiva-correctiva per a prevenir possibles alteracions físiques i psíquiques i sinó és possible  corregir-les.
•    Realista perquè partim de les capacitats i necessitats dels alumnes, per això hem de realitzar una avaluació inicial.
•    Motivadora perquè partim dels seus interessos.
•    Lúdica ja que el joc és la millor via d’aprenentatge.

6. AVALUACIÓ
       
L’avaluació als centres específics és un procés continuu, sistemàtic i flexible que s’orienta a seguir l’evolució dels processos de desenvolupament dels alumnes i a la presa de decisions necessàries per adequar el disseny i desenvolupament de la nostra acció educadora a les necessitats detectades en els alumnes al llarg del procés.

        Els principis bàsics que determinen el caràcter de l’avaluació són:

- Continuïtat ja que distingim diferents moments: inicial, processual i final
- Sistematitzat, al plantejar un seguiment d’un pla prèviament marcat.
- Flexibilitat atés a la diversitat de tècniques i instruments de registre.

        Els principals objectius de la nostra avaluació seran:

- Conèixer la situació de partida dels alumnes.
- Detectar les dificultats que sorgeixen al procés.
- Regular el procés d’aplicació contínua facilitant la consecució de les metes.
- Conèixer els resultats al final del període.
- Valorar els resultats.
- Replantejar el model d’actuació: potenciant aspectes positius i corregint els negatius.

       Els tipus d’avaluació que aplicarem seran:

- Inicial, recollida d’informació sobre la situació de partida.
- Processual, valoració del funcionament.
- Final, recollida i valoració de les dades quan finalitza el període previst per a la consecució dels objectius.

7. RELACIÓ AMB LA FAMÍLIA

Les famílies han d'estar implicades en tots els aspectes relatius al procés educatiu dels seus fills/as i informar-los dels diferents aspectes que deriven del procésd’intervenció. La seva participació ha de ser facilitada i els professionals hem de fer un esforç perquè la família comprengui la importància de la seva participació.

És important que els professionals ens adaptem a les característiques de les famílies, procurant adaptar les condicions a les seues possibilitats, horaris, temps de reunió, condicions ambientals, etc. facilitant un marc comprensiu i col•laborador.

Un aspecte important és el d'informar a la familia sobre l'avaluació del programa individualitzat i, en la mesura del possible, participar també d'aquesta avaluació.

Per dur a terme una coordinació òptima amb les famílies és necessari que s'estableixi un seguiment adequat que en el cas del nostre centre es realitza a través dels següents canals de comunicació:

- Un vehicle apropiat és l'establiment d'una agenda personal en la qual es poden recollir bé mitjançant observacions els aspectes més significatius.

- En ocasions puntuals i davant la necessitat de tenir un contacte més personal, el telèfon és el vehicle més accessible.

- Posteriorment, davant la petició de les famílies o els professionals, s'han de dur a terme reunions puntuals sempre que sigui necessari.

- Reunió  d'aula a inici de curs.

- Reunió d’avaluació en febrer i juny.

- Circulars del Centre.

Tots aquests aspectes han de registrar-se en el document individual d'adaptació curricular de cada alumne posseeix, preferiblement informatitzada i actualitzada de manera periòdica, per exemple en el moment de dur a terme l'avaluació conjunta del programa individual o quan se de una circumstància concreta i es comuniqui.


8. UTILITZACIÓ DE LES NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

L’utilització de les Tecnologies de la Informació i Comunicació com a recurs didàctic en la resposta educativa de les persones amb diversitat funcional vénen a prestar-nos un suport fonamental des diferents àmbits:
-    D'una banda, des del punt de vista del procés funcional d'ensenyament-aprenentatge, les noves tecnologies ens van a proporcionar els elements necessaris per a l'adquisició i desenvolupament de procesos d’aprenentatge a través dels múltiples suports existents.
-    En la generació de materials i activitats que incideixin de forma directa sobre els processos d'aprenentatge.
-    Ressaltar la funció que les TIC estan realitzant com tecnologies d'ajuda amb l’alumnat amb necessitats educatives especials; grau alt de motivació quan els parenentatges están presentats mitjançant aquest mitjà, major nivell d’atenic´p, de retenció d’aprenentages…etc.
-    És necessari la introducció d’aquesta ferramenta també pel pes que tenen avuí en la societat, és per això, que si pretenem que el nostre alumnat estiga integrat en el seu context, será necessari que tinga un coneixement ampli sobre l’ús i possibilitats que ens ofereixen les noves tecnologies, també com a vehicle de comunicació i expressió social.
-    Com a sistema d’ajuda d’accés als aprenentatges en els alumnes amb problemas motòrics amb les ajudes tènciques i adaptacions necessàries.

9. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Les activitats complmentàries que anem a realitzar aquest curs escolar es troben plenament contextualitzades dins de la programació realitzada, és a dir, les activitats programades tenen una relació directa en els diferents continguts programats i les àrees que es desenvolupen. D’aquesta manera, les activitats que es realitzaran al llarg d’aquest curs escolar són les següents:


divendres, 11 de maig de 2012

ESTA SETMANA HEM FET(Setmana del 7 al 13 de maig del 2012)esta setmana hem fet

 hem fet una sessio de relaxacio amb lectures de Poesies.
el dimarts hem anat a la cova Negra a fer senderisme

dilluns, 7 de maig de 2012

Raco de Gonzalo

Os acordais del caballo de Lucky Luke¿?¿?¿?

Aqui os lo dejoAlguien se acuerda como se llamaba¿?

dimecres, 2 de maig de 2012

Ya Falta Poc per al lip dub.(escrit per Juan Carlos)

Ya Falta Poc Per al Lip Dub De Cole.Que la Podreu Vore En este Blog Y Despues per Youtube a Traves de qui Ha Escrit.Juancarlos867560.Recodeu que el tema del Video Es. Todos los dias sale el sol de Bongo Botrako.Gracies Y Un Abras

Excursio a Gandia en Juny(escrit per Juan Carlos)

El Proxim Mes de Juny se Fara l´ Excursio a Gandia. Inicialment era en Peniscola(Castello) pero Han Decidit Finalment Per Gandia.Alli Anirem a la Piscina,A la Platja y a un Hotel amb Buffet Lliure.Encara No se Sap la Fecha Exacta pero Sera En Juny.y de Pas el que ha Escrit esta entrada te blog. http://elblogdejuancarlosdomenech.blogspot.com.es/. Gracies Per Llegir